लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ शाखा अधिकृत लिखित नतिजा


लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद , रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

Download result


अन्तर्वार्ता सुरू 2078-04-20

अन्तर्वार्ता अन्त 2078-05-08


Added: 2021 July 7

Related
pic1

न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न... - 2 years ago